ความเป็นมา
มูลนิธิเพื่อนหญิง เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ.2523 ภายใต้ชื่อ "กลุ่มเพื่อนหญิง"


ได้รับการจดทะเบียนโดยกรุงเทพมหานคร เป็น
"มูลนิธิเพื่อนหญิง" และมีฐานะเป็นนิติบุคคลจากกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่  5 กันยายน พ.ศ.2534

มีบทบาทในการพิทักษ์สิทธิและให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤติความรุนแรงจากภัยคุกคามทางเพศการถูกข่มขู่คุกคามและเผยแพร่คลิปวิดีโอ การถูกทำร้ายโดยบุคคลในครอบครัวที่ส่งผลกระทบด้านร่างกาย จิตใจ สิทธิ เสรีภาพและความมั่นคงในชีวิตตั้งครรภ์และไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบ/ท้องในวัยเรียน/ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ/การใช้แรงงานที่ผิดกฏหมายจากกระบวนการค้ามนุษย์ ถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมหรือถูกเลือกปฏิบัติ ด้วยเหตุแห่งเพศ/เชื้อชาติ/ศาสนา เพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้มีผลในเชิงโครงสร้าง ส่งเสริมความเข้าใจบริบทมิติหญิงชายในกระแสการพัฒนาของสังคมยุคใหม่/สร้างความเข้มแข็งใหกับเครือข่ายขบวนการต่อสู้ของผู้หญิงเพื่อร่วมสร้าง ร่วมคิด ร่วมทำสังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม

ศูนย์ภาคใต้
จ.สงขลา โทร.074-422-836
จ.ปัตตานี โทร.073-451581
ศูนย์ภาคเหนือ
จ.เชียงใหม่ โทร. 053-800-565
ศูนย์ภาคอีสาน
จ.มุกดาหาร โทร. 042-612232   จ.อุบลราชธานี  โืทร.045-950305
คลิกดูประวัติเจ้าหน้าที่ได้ที่นี่
ที่ตั้ง มูลนิธิเพื่อนหญิง 386/61-62 รัชดาภิเษก 42(ซอยเฉลิมสุข)ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900
โทรศัพท์  0-2513-1001 (อัตโนมัติ 5 สาย) โทรสาร 0-2513-1929


มูลนิธิเพื่อนหญิงมีบทบาทส่งเสริมแนวคิดและความเข้าใจบนพื้นฐานที่ว่าหญิงชายย่อมมีความเสมอภาคมาแต่กำเนิด สังคมจึงควรใช้มาตรฐานเดียวกันในการคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิส่งเสริมคุณภาพชีวิตหญิงชายตามหลักกฏหมายและสิทธิมนุษยชน โดยมูลนิธิฯ ใช้ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้หญิงเข้าใจในบทบาทสิทธิและหน้าที่นำไปสู่ความเข้มแข็งและมีอำนาจต่อรองเชิงโครงสร้างในตัวบุคคล เครือข่ายและกระบวนการเพื่อสร้างพื้นที่/องค์ความรู้จากประสบการณ์การทำงาน/พัฒนาเป็นต้นแบบการขยายผล เพื่อเสริมพลังอำนาจทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา สังคมให้กับผู้หญิง
เราเชื่อว่า หากสังคมดูแลผู้หญิงดี ผลประโยชน์กก็จะเกิดกับครอบครัวและสังคม เรามีศูนย์การทำงานใน 4 ภาค กทม/ภาคใต้ จังหวัดสงขลา/ภาคเหนือที่เชียงใหม่/ภาคอีสานที่มุกดาหาร

Women's rights
ศูนย์พิทักษิสิทธิสตรี
ให้บริการคำปรึกษา/สิทธิคุ้มครอบตามพรบ.คุ้มครองเด็ก/พรบ.คุ้มครองผู้ถูกระทำความรุนแรงในครอบครัว/พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์/พรบ.คอมพิวเตอร์/ประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับเพศ เสนอแนะ
และประสานหน่วยงานและพัฒนาระบบการช่วยเหลือผู้เสียหายกับสหวิชาชีพระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องเพื่อผู้เสียหายได้รับการคุ้มครองสวัสดิการการบำบัดฟื้นฟูร่างกายจิตใจ และการสงเคราะห์ตามสภาพปัญหา โดยมูลนิธิจัดทนายความและนักสังคมสงเคราะห์

บริการในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา9.00-16.00 oน

เพื่อให้ผู้เสียหายได้รับการบริการด้วยกระบวนการที่เป็นมิตร เข้าใจ/ไม่ซ้ำเติม/เสริมพลังให้เห็นถึงคุณค่า เข้มแข็ง สามารถที่จะมีชีวิตที่เป็นอิสระและพึ่งตนเองได้ การพัฒนาระบบการประสานงานระหว่างสหวิชาชีพ จึงเป็นความจำเป็น มูลนิธิจึงได้พัฒนาความร่วมมือกับศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ/1300 ศูนย์ประชาบดี/ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลของรัฐช่วยเหลือเด็กสตรีและครอบครัว/ศูนย์ยุติธรรมจังหวัด โดยมีกระบวนการจัดฝึกอบรมบุคลากร หลักสูตร การคุ้มครอบผู้หญิงและครอบครัวด้วยกระบวนการแบบเสริมพลังเข้าใจมิติหญิงชาย จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนให้ผู้ประสบปัญหาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต และให้กำลังใจซี่งกันและกัน การจัดประชุมทีมสหวิชาชีพร่วมแลกเปลี่ยนปัญหาและแนวทางช่วยเหลือเพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองที่มีคุณภาพ รวมทั้งการจัดเวทีแลกเปลี่ยนดูงานเพื่อยกระดับการให้บริการที่มีความละเอียดอ่อนในมิติหญิงชาย/เชื้อชาติและศาสนา


Women's network
เสริมพลัง สร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายและกระบวนการผู้หญิง
เสริมพลังความคิด การพูด ลงมือทำ ด้วยการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมภายใต้หลักสูตรการเป็นผู้นำ ผู้หญิงคิด พูด ทำ วิพากษ์นโยบาย ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน สิทธิสตรี/มิติหญิงชายในการพัฒนา สุขภาวะ อนามัยเจริญพันธ์ ความรุนแรงต่อเด็ก ผู้หญิงและการค้ามนุษย์/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการคุ้มครองสิทธิและความก้าวหน้าของผู้หญิงให้กับเครือข่ายผู้หญิง/สถาบันการศึกษา/แรงงานหญิง/แรงงานข้ามชาติหญิง/ผู้หญิงกลุ่มอัตลักษณ์/
ผู้หญิงชุมชนเมืองและชนบท สร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายผู้หญิงด้วยการรวมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเยียวยาความทุกข์แบบเสริมพลังให้ผู้เสียหายและครอบครัว รวมกลุ่มในเรื่องของอาชีพและการออมทรัพย์/การเล่นละครสะท้อนปัญหาผู้หญิงและการสร้างค่านิยม หญิงยุคใหม่ใฝ่รู้ พึ่งตนเอง รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะใช้ชีวิตอย่างมีสติและรู้เท่าทัน

การพัฒนาชุมชนต้นแบบ พลังหญิง สร้างเศรษฐกิจสังคมที่เสมอภาคเป็นธรรมและสันติ


วาณิตา สันติภาพเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเรา ผู้หญิงรวมพลังฟื้นเศรษฐกิจชุมชน พื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส รวมกลุ่มผู้หญิงชุมชนพุทธ/มุสลิม เพื่อส่งเสริม กองทุนอาชีพและการออมทรัพย์ให้กับผู้หญิงและครอบครัว มีส่วนร่วม/และเข้าถึงการพัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการชีวิตและครอบครัว

ชุมชนผู้หญิง คิด พูด ทำ
วิพากษ์นโยบายสาธารณะ จังหวัดเชียงใหม่

ยกระดับการมีบทบาทในทางการเมืองให้กับแกนนำผู้หญิงเพื่มศักยภาพการวิเคราะห์การนำเสนอการเข้าไปมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการวางแผนและใช้งบประมาณอย่างเป็นธรรมโปร่งใสกับประชากรทุกกลุ่ม

ชุมชนเราสู้ ลด ละ เลิกเหล้า
ลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก มูลนิธิฯสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กในชุมชน โดยการฝึกอบรมทักษะการให้คำปรึกษา การสร้างความเข้าใจให้คนในชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแล ป้องกันมิให้เกิดปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงในชุมชน รณรงค์ให้คนในชุมชนมีทัศนคติใหม่ว่า "สามีไม่มีสิทธิทำร้ายทุบตีภรรยา" ปัญหาครอบครัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัว แต่เป็นเรื่องของชุมชน

Women's information
ศูนย์ข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย/ติดตามเฝ้าระวัง ภัยผู้หญิง
จัดทำข้อมูลการเตือนภัยผู้หญิง เผยแพร่ผ่านสื่อทุกแขนง เพื่อผู้หญิงสามารถมีข้อมูล/รู้เท่าทันภัยที่มาในหลากหลายรูปแบบของการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้หญิง รวมทั้งการให้ข้อมูลหน่วยงานที่ผู้หญิงสามารถเข้ารับบริการได้ในพื้นที่   รวบรวม จัดเก็บ จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้หญิง /จัดทำเป็นองค์ความรู้ และรณรงค์เผยแพร่สู่สาธารณชนในรูปแบบรายการวิทยุ ผู้หญิงชวนคุย /จดหมายข่าวเครือข่ายแม่ญิงอีสาน/เขียนบทความเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์และวารสาร จัดทำเว็บไซด์ของมูลนิธิฯ รายงานสถานการณ์สตรีทั้งในและต่างประเทศ รณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
ในวันสำคัญที่เกี่ยวกับสตรีเช่นวันสตรีสากล วันแรงงานแห่งชาติ วันสุขภาพและความปลอดภัยแห่งชาติ วันสุขภาพผู้หญิงสากล วันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง  มูลนิธิฯร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ สัมมนาประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและรณรงค์สร้างความเข้าใจในสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง ให้มีการปรับปรุงและเพิ่มมาตรการในการคุ้มครอลสิทธิเด็กและสตรี เช่นพรบ.ประกันสังคม กฎหมายสิทธิการลาคลอด 90วัน โครงการพนักงานสอบสวนหญิงประจำสถานีตำรวจ
ศูนย์ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กประจำโรงพยาบาลรัฐ สถาบันคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน พ.ร.บ.คุ้มครอบผู้ถูกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวและพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อนหญิง

นางสาวสุรภี          ชูตระกูล                ประธานกรรมการ
นายสรรพสิทธิ์       คุมพ์ประพันธ์         รองประธานกรรมการ
นางสาวเพ็ญศิริ      ประภาสพงศ์           กรรมการ
นายสุครีพ            มีนุ่น                     กรรมการ
นางสมศรี             หาญอนันทสุข         กรรมการ 
นางสาวสุนีย์          สกาวรัตน์              กรรมการ
นางสาวสมคิด        คำมงคล                กรรมการ
นางน้ำทิพย์           เติมเลิศมนัสวงษ์      กรรมการและเหรัญญิก
นางสาวธนวดี        ท่าจีน                   กรรมการและเลขานุการ

สวนสุขภาพ
มูลนิธิเพื่อนหญิง
เปิดร้านแล้วค่ะ