การประชุมเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ร่วมกับรพช. รพสต. ผู้นำ และเครือข่ายแกนนำสตรี/อาสาสมัคร ของอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์ ปัญหาเด็กติดยาเสพติด เด็กขายบริการ เป็นการพัฒนาความร่วมมือในการทำงานร่วมกันทั้งในระดับชุมชน/จังหวัด

มูลนิธิเพื่อนหญิงร่วมกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล ..ตำบลนาท่อม พญาขันธ์ ควนมะพร้าว เขาเจียก ปรางหมู่ ร่วมจัดเวที ระดมความคิดเห็น ปัญหาสตรีในพื้นที่ ๕ ตำบลนำร่อง มีกลุ่มสตรีเข้าร่วม รวมทั้งหมด ๒๐๐ กว่า ทุกเวที สตรีเนืองแน่น หนุกหนาน ได้เนื้อหา และสัญญากันว่าจะให้มีอีกอยางต่อเนื่อง หากได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

17มิย.57 การอบรมโครงการการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ.โรงเรียนบางกล่ำวิทยา น้องเข้าร่วม 104 คน
วิทยากรโดยมูลนิธิเพื่อนหญิงจัดโดยตำรวจสันติบาลจังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2557 มูลนิธิเพื่อนหญิงจัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ถอดบทเรียนกองทุนพัฒนายทบาทสตรี พื้นที่นำร่อง จากบทเรียนสู่การทำงานเชิงบูรณาการในพื้นที่ ณ โรงแรมกานต์มณี กทม ผู้เข้าร่วม จาก 4 ภาค