24 มี.ค 58 เข้าร่วมให้ความรู้โครงการสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ของศูนย์พัฒณาครอบครัว ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
นอกจากวิทยากรจาก มูลนิธิเพื่อนหญิงที่มาให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนการลดและแก้ไขสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวได้อย่างไร ทั้งยังมีผู้นำศาสนาอิสลามมาร่วมแลกเปลี่ยนการอบรมสั่งสอนลูกหลาน คนในครอบครัวให้เป็นครอบครัวอบอุ่นได้อย่างไร ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งไทยพุทธและพี่น้องไทยมุสลิมร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรื่องราวของตนเองพร้อมกับร่วมหาทางแก้ไข..,.