เลขที่ 2558/027

ประกาศมูลนิธิเพื่อนหญิง

เรื่อง  ประเมินผลปลายโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายสตรีเพื่อเข้าถึงการคุ้มครองสิทธิ
และสุขภาวะอนามัยเจริญพันธุ์ ในพื้นที่ 12 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
(Empowering Women's Networks to Improve Women's Rights Protection and Access    
to Reproductive Health Services)
  ------------------------------------------------------------------------------

ตามที่มูลนิธิเพื่อนหญิงได้ดำเนินการสอบราคาจ้างทีมงานประเมินผลปลายโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายสตรีเพื่อเข้าถึงการคุ้มครองสิทธิและสุขภาวะอนามัยเจริญพันธุ์ ในพื้นที่ 12 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2558 ปรากฏว่ามีผู้สนใจยื่นซองสอบราคา จำนวน  3 ราย  คือ
1.    บริษัท ไอ ซี เน็ต เอเซีย จำกัด เสนอราคา 594,920 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
2.    มูลนิธิอีสต์ ฟอรั่ม  เสนอราคา 590,000 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
3.    นาง ปิยรัตน์  แวนโคเวอร์เดน และทีมประเมินผลและวิจัยเพื่อสังคม  เสนอราคา 600,000  บาท (หกแสนบาทถ้วน)
จากการนำเสนอราคาโครงการประเมินผลปลายปี ทั้ง 3 ราย  คณะกรรมการคัดเลือก นางปิยรัตน์  แวนโคเวอร์เดน และทีมงานฯ
ด้วยเหตุผลดังนี้
"    ภูมิหลังทางด้านการศึกษา และงานวิจัยที่เผยแพร่ที่ผ่านมามีความสัมพันธ์กับงานที่กำลังจะทำการประเมินผล
"    ทีมงานมีผลงานวิจัยและการประเมิน ที่ เกี่ยวข้องกับประเด็น ผู้หญิงทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ และประเด็นเรื่องความรุนแรงต่อสตรีและครอบครัว และ ผู้หญิงกับ ความมั่นคงทางอาหารและสิ่งแวดล้อม
"    เนื่องจากทีมงานเป็นคนที่มีภูมิลำเนาใกล้เคียงกับพื้นที่จึงสามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายกว่า
"    มี Background ทางด้านงาน Gender , Cultural comparison, Women Empowerment and Community Base Research ซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในการประเมินผล
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาลงมติให้ทำสัญญาจ้างนางปิยรัตน์   แวนโคเวอร์เดน และทีม ที่เสนอราคา 600,000 บาท
(หกแสนบาทถ้วน) 

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                  ประกาศ ณ วันที่  24เมษายน 2558


                           (นางสาว ธนวดี  ท่าจีน )                 
       ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อนหญิง