ผลวิจัยชี้ ผู้หญิงสูบบุหรี่เป็นมะเร็งมากกว่าผู้ชาย โรคร้ายอย่างอื่นก็เช่นกัน
ยังค้นพบผลร้ายที่มีต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องสำหรับบุหรี่ ล่าสุด มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยรายงานการวิจัยจากมหาวิทยาลัยทรอมโซ ประเทศนอร์เวย์ ที่พบว่า หญิงนักสูบบุหรี่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มากกว่าชายที่สูบบุหรี่ถึงสองเท่า

การศึกษาดังกล่าว ทีมวิจัยวิเคราะห์จากเวชระเบียนของผู้ป่วยหกแสนราย พบว่า ความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ในหญิงที่สูบบุหรี่เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 ส่วนเพศชายที่สูบบุหรี่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 นอกจากนี้ยังพบความเสี่ยงเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เพิ่มขึ้นชัดเจนในหญิงที่เริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุ 16 ปี หรือสูบมาก่อนนั้นและสูบอย่างต่อเนื่อง

ทาง ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เผยว่า หญิงที่สูบบุหรี่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมากกว่าผู้ชายที่สูบบุหรี่ ทั้งยังมีงานวิจัยพบว่า หญิงที่สูบบุหรี่เสี่ยงจะเกิดโรคหัวใจวายจากเส้นเลือดหัวใจตีบมากกว่าชายที่สูบบุหรี่ ขณะที่วัยรุ่นหญิงที่ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่มือสอง มักมีระดับไขมันชนิดดีลดต่ำลงกว่าปกติ โดยไม่พบความผิดปกติลักษณะเดียวกันในวัยรุ่นชายที่ได้รับควันบุหรี่มือสอง

นอกจากนี้ เมื่อปี พ.ศ.2552 มีการสำรวจการสูบบุหรี่ในผู้ใหญ่ระดับโลก พบว่า อัตราการสูบบุหรี่ของหญิงไทยอายุมากกว่า 15 ปี เท่ากับร้อยละ 3.1 คิดเป็นจำนวนหญิงไทยที่สูบบุหรี่ทั้งสิ้น 8.4 แสนคน และมีหญิงไทย 8.8 ล้านคนได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้าน และ 1 ล้านคนในที่ทำงาน อย่างไรก็ตาม แม้อัตราการสูบบุหรี่ของหญิงไทยจะยังอยู่ในระดับต่ำ แต่ผลการสำรวจก็พบว่าแนวโน้มการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นหญิงไทยมีอัตราเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทบุหรี่มีการผลิตบุหรี่ตราใหม่ๆ สำหรับผู้หญิงเรื่อยมา ศ.นพ.ประกิต จึงหวังให้ทุกฝ่ายในสังคมไทย ช่วยกันรักษาค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ของหญิงไทยไว้.

Credit: dailynews

หญิงนักสูบเสียสุขภาพมากกว่าชาย!