สวนสุขภาพ
มูลนิธิเพื่อนหญิง
เปิดร้านแล้วค่ะ

คณะกรรมการประกันสังคมเคาะมติ เพิ่มสิทธิผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ 5 รายการ หัวใจ ปอด ตับ ตับอ่อน และให้สิทธิผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่า 1 อวัยวะพร้อมกัน เริ่มมีผลตั้งแต่เดือน พ.ค.นี้
คณะกรรมการประกันสังคมเคาะมติ เพิ่มสิทธิผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ 5 รายการ หัวใจ ปอด ตับ ตับอ่อน และให้สิทธิผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่า 1 อวัยวะพร้อมกัน เริ่มมีผลตั้งแต่เดือน พ.ค.นี้ ผู้ประกันตนขอใช้สิทธิได้ผ่าน รพ. 5 แห่ง…
นางอำมร เชาวลิต เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบขยายความคุ้มครองการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะให้แก่ผู้ประกันตน 5 รายการ ประกอบด้วย การผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ, การผ่าตัดปลูกถ่ายปอด, การผ่าตัดปลูกถ่ายตับ, การผ่าตัดปลูกถ่ายตับอ่อน และการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่าหนึ่งอวัยวะพร้อมกัน ได้แก่ หัวใจและปอด หัวใจและไต ตับและไต ตับอ่อนและไต?
นอกจากนี้ ในส่วนหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราบริการทางการแพทย์นั้น สำนักงานประกันสังคมจ่ายค่ารักษาทั้งผู้บริจาคอวัยวะ และผู้รับบริจาคโดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าเตรียมก่อนการผ่าตัด ผู้บริจาคสมองตาย ผู้บริจาคที่มีชีวิต และผู้รับบริจาค ค่าใช้จ่ายเมื่อเข้ารับการผ่าตัดของผู้รับบริจาค กรณีมีภาวะแทรกซ้อน และกรณีไม่มีภาวะแทรกซ้อนโดยจ่ายตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขแต่ละอวัยวะและตามแนวทางการรักษาที่กำหนดและค่าใช้จ่ายหลังการผ่าตัด ซึ่งได้แก่การตรวจรักษา การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจระดับยากดภูมิคุ้มกัน
ปีนี้สำนักงานประกันสังคมคาดการณ์งบประมาณที่จะต้องใช้ในการขยายความคุ้มครองข้างต้นประมาณ 23 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละรายการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายการผ่าตัดและค่ายากดภูมิคุ้มกันปีแรก โดยค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดที่ให้สิทธิ ได้แก่ การผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ ปอด 1,055,000 บาท ต่อราย การผ่าตัดปลูกถ่ายตับ 1,166,400 บาท ต่อราย การปลูกถ่ายตับอ่อน 1,166,400 บาทต่อราย ส่วนการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่าหนึ่งอวัยวะ ได้แก่ การผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ และปลูกถ่ายไต 1,055,000 บาท ต่อราย และกรณีอื่นๆ 1,166,400 บาท ต่อราย รวมทั้งค่าใช้จ่ายยากดภูมิคุ้มกันปีที่ 3 เป็นต้นไป จนถึงตลอดชีวิต 222,000-240,000 บาท ต่อราย            
ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนที่มีคุณสมบัติ ข้อบ่งชี้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสามารถเข้ารับการผ่าตัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แต่จะต้องขออนุมัติสิทธิก่อน และเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลในความตกลง ซึ่งในเบื้องต้นสำนักงานประกันสังคมจะขอความร่วมมือให้สถานพยาบาลที่สามารถทำการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะได้ 5 แห่งขณะนี้ คือ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลในความตกลงกับสำนักงานประกันสังคมต่อไป หากลูกจ้าง ผู้ประกันตนติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 แห่ง/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ หรือโทร 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง?       ?
"ก่อนหน้านี้ สำนักงานประกันสังคมได้ให้สิทธิผู้ประกันตนผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา ปลูกถ่ายไขกระดูก และปลูกถ่ายไต ไปแล้วกว่า 1,000 ราย และในครั้งนี้ได้มีการขยายความคุ้มครองแก่ผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายแรง เช่น โรคหัวใจล้มเหลวชนิดรุนแรง โรคปอดที่มีอันตรายถึงชีวิต โรคตับเรื้อรังระยะสุดท้าย เป็นต้น ซึ่งโรคดังกล่าวไม่สามารถรักษาด้วยวิธีอื่นได้ จึงต้องได้รับการรักษาโดยการปลูกถ่ายเปลี่ยนอวัยวะ จะทำให้ผู้ประกันตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น " เลขาธิการ สปส.กล่าว.
ขอขอบคุณ ภาพและข่าวจาก นสพ.ไทยรัฐ


เคาะแล้ว!'สิทธิประกันสังคม'
เพิ่มปลูกถ่ายอวัยวะ 5 รายการ