น.ส.ซารอนะห์  อุเซ็ง      
ชื่อเล่น  นะห์
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานปัตตานี
/นักสังคมสงเคราะห์
คติ/ปรัชญาประจำใจ :
ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้นรอซีดะห์   ปูซู 
ชื่อเล่น  ดะห์    
หัวหน้าสำนักงานปัตตานี

น.ส.วรรณา  อ่อนประสงค์
ชื่อเล่น    กานต์           
เจ้าที่หน้าโครงการ EUใต้                         
คติ/ปรัชญาประจำใจ :   
อัตตาหิ อัตตโน นาโถ
(ตนเป็นที่พึงแห่งตน)               
             

น.ส.พัชรี        ไหมสุข    
ชื่อเล่น    อ้อม           
หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิ์สตรี
ประจำศูนย์หาดใหญ่


นางอุบล  ภาคภูมิ    
ชื่อเล่น    บล  
เจ้าหน้าที่ประสานงาน            
ประจำภาคอีสาน จ. มุกดาหาร
คติ/ปรัชญาประจำใจ :   
แม้เต็มที่ไม่ได้ แต่ขอให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้
นางผกามาศ  เลารัตน์   
ชื่อเล่น    ษา               
ทนายความอาสาประจำศูนย์เชียงใหม่
คติ/ปรัชญาประจำใจ :   
เวลาที่หายไปหาไม่มีวันเจอ   
น.ส.ธนวดี     ท่าจีน   
ชื่อเล่น    เจี๊ยบ    
ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อนหญิง

นายบัณฑิต  แป้นวิเศษ       
ชื่อเล่น  เอ๋  
ประจำศูนย์ กรุงเทพฯ   
ภูมิภาค  เชียงใหม่                       
กส./ แรงงานหญิงข้ามชาติ 
คติ/ปรัชญาประจำใจ :   
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด                               
ตำแหน่งหน้าที่ :
หัวหน้าฝ่ายแรงงานหญิง/
ขับเคลื่อนนโยบาย
และคดีมนุษย์   

น.ส.พรพรรณ  ฉันทอุไร       
ชื่อเล่น  พร  
หัวหน้าฝ่ายสำนักงาน
และการจัดการทางการเงิน                   


น.ส.อัจฉรา  อุทรักษ์     
ชื่ื่อเล่น    นุ่น           
เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี และระดมทุน     
คติ/ปรัชญาประจำใจ :  
คนเราไม่ต้องเก่งไปทุกอย่าง
แต่งสนุกไปกับงานทุกชิ้น
ที่ได้ทำและทำด้วยใจ   
          

นางเปรมวดี  แก้วบุรี       
ชื่อเล่น    เปรม           
เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา/
ระดมทุน
คติ/ปรัชญาประจำใจ :  
ไม่ฆ่าน้อง
ไม่ฟ้องนาย
ไม่ขายเพื่อน                                  

พิชชกร มีเพ็ชร์
เครือข่ายทนายอาสา
ประจำศูนย์กรุงเทพฯ

แวลีเมาะ    ปูซู   
ชื่อเล่น   เมาะ
นักสังคมสงเคราะห์ ประจำศูนย์ภาคใต้ จ.ยะลา
คติ/ปรัชญาประจำใจ :
อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ
น.ส.ยุพา  บุญเกิด  
ชื่อเล่น    อึ่ง               
เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา  
คติ/ปรัชญาประจำใจ :   ความดีหาซื้อไม่ได้ ต้องทำเอง   

ทองรัตน์ คำโคตร
แม่บ้านประจำสำนักงาน
มูลนิธิเพื่อนหญิงกรุงเทพ
คติประจำใจ ประหยัด ขยัน อดทน
ธนพรพรรณ คุ้มแสง
ฝ่ายออกแบบและดูแล
เว็บไซด์/จดหมายข่าว
คติ:ยิ้มวันละนิด จิตแจ่มใส