๑.  เวทีการปฎิรูป ต้องคำนึงถึง ความเปราะบางของกลุ่มประชากร ที่เป็น กลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ความหลากหลายทางเพศ ผู้สูงอายุ คนพิการ กลุ่มไทยมุสลิม กลุ่มไทยพลัดถิ่น และกลุ่มชาติพันธุ์    ต้องมี นโยบาย และกลไกมารองรับเพื่อ มีหลักประกันว่าประชาชนของกลุ่มเปราะบาง ต้องได้รับสิทธิ โอกาส และมีส่วนร่วมในการกำหนด ตัดสินใจ ออกเสียง อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ในนโยบายสาธารณะหลักทุกมิติ ตามหลัก ของรัฐธรรมนูญ และอนุสัญญาสิทธิเด็ก และอนุสัญญาผู้หญิง  คนพิการ  ผู้สูงอายู  หลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์
๒.  การปฎิรูป การศึกษา ที่ต้องมีหลักประกันว่า เด็กหญิงชาย กลุ่ม หลากหลายทางเพศ กลุ่มไทย มุสลิม ไทยพลัดถิ่น หรือกลุ่ม ชาติพันธุ์ สามารถเข้าถึง การศึกษาฟรีทุกรูปแบบตลอดช่วงอายุของการเรียนรู้

๓.  การปฏิรุป การเมือง ที่ผู้หญิงและกลุ่มประชากร เฉพาะหลากหลาย ต้องมีโอกาสและมีส่วนร่วมในการ เข้าร่วมในเวทีการปฏิรูปการเมืองในระดับท้องถิ่นจังหวัดและประเทศ มีการกำหนดมาตราการองรับ กติกาในทุกกลไกการเมืองต้องมี การสนับสนุนผู้หญิงและกลุ่มเปราะบางเข้าร่วมอยู่ในคณะกรรมการการทุกระดับ

๔. การปฏิรูป สุขภาพและสุขภาวะอนามัยเจิรญพันธุ์ ที่ต้องคำนึง ถึงบริบทมิติหญิงชาย  สิทธิของการเป็นมารดาและสิทธิของเด็ก แม่ทุกคนต้องเข้าถึงสิทธิการคลอดที่ปลอดภัยมีหน่วยบริการแม่และเด็กดูแลทุกพื้นที่  สิทธิในการทำแท้งที่ปลอดภัย การให้บริการด้านสุขภาวะตลอดชั่วอายุขัย ที่เป็นมิตร และ เสริมพลัง ให้ผู้หญิงและกลุ่มเปราะบาง  สิทธิที่จะมีชีวิต อยู่โดยปราศจาก การถูกคุกคามจากความรุนแรงในทุกรูปแบบ เช่นความรุนแรงในครอบครัว   ความรุนแรงทางเพศ การไม่ถูกแสวงหาประโยชน์จาก กระบวนการค้ามนุษย์ สื่อลามก

๕. การปฏิรูปในสิทธิที่ดินเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต ที่ต้องคำนึงถึงกลุ่มสตรี ที่เป็นแม่เลี้ยงเดี๋ยว หญิงหม้าย หรือหญิงที่สามีไม่รับผิดชอบ หรือ หญิงโสด ให้สามารถเข้าถึงสิทธิในการถือครองทีดิน เพื่อความมั่นคงในอาชีพของสตรีและครอบครัว

๖. การปฎิรูปสื่อ ที่มีหลักประกัน ต้องเป้นสื่อเสรี ให้ความเป็นธรรมกับทุกกลุ่ม หลากหลายมิติ มีพื้นที่ในการเข้าถึงและนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นธรรม และ จะต้องไม่แสวงหาประโยชน์ จากเนื้อตัวร่างกาย ของผู้หญิงเพื่อผลประโยชน์ใน การโมษณา หรือใน การกระตุ้นยอดขายในทางธุรกิจ รวมทั่งการนำเสนอ ภาพลักษณ์ผุ้หญิงการเป็นวัตถุทางเพศ นำไปสู่ปัญหา ความรุนแรงทางเพศ เช่นการคุกคามทางเพศ การค้ามนุษย์

๗. การมี นโยบาย งบประมาณกลไกระดับชาติที่ชัดเจน ดูแล ใน สิทธิของเด็ก สตรี และครอบครัว
สวนสุขภาพ
มูลนิธิเพื่อนหญิง
เปิดร้านแล้วค่ะ