สถานที่ตั้งกล่องรับบริจาค
มนต์นมสด    โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์     เซ็นทรัลพระราม    โรงเรียนเอเซีย   เดอะมอลล์  โรงพยาบาลเพชรเกษมบางแค  สหกรณ์ออมทรัพย์   ม.ธรรมศาสตร์   สำนักงานประปานครหลวง   บริษัทแสงอุดรไลท์ติ้งเซ็นเตอร์    สำนักงานประกันสังคม
หมายเลขบัญชี
041-2-49135-0 บัญชีออมทรัพย์   มูลนิธิเพื่อนหญิง    ธนาคารไทยพาณิชย์
รับบริจาคออนไลน์
WOMEN'S FUND
การระดมทุน
สนับสนุนกองทุนผู้หญิง ดูแลผู้หญิง รับประโยชน์กันทั้งครอบครัว
ผลิตสื่อรณรงค์ เช่น เสื้อยืด กระเป๋า หมวก ฯลฯ เพื่อใช้เป็นสื่อสร้างความเข้าใจใน
มิติความเสมอภาคระหว่างเพศ ส่งเสริมการตลาดหัตถกรรมพื้นบ้านของกลุ่มผู้หญิง
ตั้งกล่องเพื่อรับบริจาค ภายใต้ กองทุนผู้หญิง ดูแลผู้หญิง รับประโยชน์กันทั้งตรอบครัว

ร่วมสร้างพลังรอยยิ้มให้กับผู้หญิง และสังคมกับมูลนิธิเพื่อนหญิงกองทุนผู้หญิง
เสริมพลังผู้หญิง
สู้ชีวิต
คลิกที่นี่
click here
น้ำใจงาม  ๆจากชมรมช่างภาพวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
มอบเงินบริจาค 30,000  บาทเพื่อกิจกรรม มู ล นิ ธิ เ พื่ อ น ห ญิ ง